«Μόλις κοιμηθεί το κύμα»

Πολυφωνικό Χειμάρρας
Αρχαία Φανοτή, Πολυφωνικό Καραβάνι 2006