“Κλαιν΄οι πέτρες τα λιθάρια”, Μαρίνα Αγγελοπούλου, 2009

Απόσπασμα επιτόπιας καταγραφής στη διάρκεια του Χειμερινού Πολυφωνικού Καραβανιού 2009