“Κλαίν’ οι πέτρες στα λιθάρια”, πολυφωνικό Άνω Δερόπολης, Αγία Μαρίνα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001