“Βοσκάω τα πρόβατα”, MOBA (Σερβία), Κεραμίτσα, Θεσπρωτία, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004